فوق روان کننده و کاهند شدید آب( AR- B301)

نام محصول:فوق روان کننده و کاهند شدید آب


کد محصول:AR- B301


بسته بندی: گالن 22 کیلویی و بشکه 240کیلوگرمی

از این ماده افزودنی در مواردی می توان استفاده کرد که علاوه بر افزایش روانی بتن لازم است تا مدت زیادی اسلامپ بتن افت نکند. به خصوص در بتن ریزی های مناطق گرم و مواردی که محل ساخت بتن و ریختن آن از هم فاصله زیادی دارند.

به ویژه در مناطق جنوبی کشور مانند اسکله شهید رجایی توانایی نگهداری اسلامپ بالای 20 سانتی متر را به مدت 6 ساعت دارا می باشد. توجه شود که این اسلامپ با افزایش مقدار آب ایجاد نشده بلکه خاصیت فوق روان کنندگی و نگهدارندگی اسلامپ این ماده موثر بوده است همچنین از ویژگی های دیگر این ماده این است که با کاهش نفود پذیری بتن، عمر مفید سازه را به  خصوص در مناطقی که حمله سولفات و کلر به بتن را داریم افزایش می دهد.

از3/0 تا 7/0 درصد وزن سیمان برای کارهای معمولی و تا 6/1 درصد برای نگهداری اسلامپ بالای 20 سانتی متر به مدت 6 ساعت در دمای بالای 40 درجه سانتیگراد.

این ماده را می توان پس از اختلاط همه اجزای بتن و یاهمراه با آب اختلاط بهمخلوط بتن اضافه کرد. مدت زمان 40 ثانیه تا 5/1 دقیقه برای انجام واکنش های لازم کافی است.

به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای صفر الی 50درجه سانتیگراد.

1-    فوق روان کننده AR الزامات استانداردASTM C494 آمریکارا برآورده می کند.
2-    فوق روان کننده  AR در دراز مدت نه تنها هیچگونه تأثیر منفی برروی بتن ندارد بلکه دوام آن را بیشتر و به این طریق عمر مفید سازه را افزایش می دهد.